Banner

Teoretyczny I Praktyczny Egzamin Zawodowy

Technik informatyk

Technik programista

Materiały do egzaminu

W witrynie praktycznyegzamin.pl znajdziesz pełno materiałów dydaktycznych przygotowujących do zdania egzaminu zawodowego. Część materiałów jest przygotowana w formie wideo kursów na platformie YouTube, a część w formie dokumentacji opisującej krok po kroku dane zagadnienie. Wszystkie materiały są umieszczone nieodpłatnie.

Technik informatyk Technik programista

Strona przygotwoująca do kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik informatyk i technik programista w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia.

 • Kiedy przeprowadzny jest egzamin zawodowy?

 • Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj. Najczęściej jest to sejsa zimowa (styczeń - luty) oraz sesja letnia (czerwiec - lipiec).
 • Jak wygląda egzamin zawodowy?‎

 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

  Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu pisemnego/elektronicznego składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W przypadku testu elektronicznego należy pamiętać, że komputer nie może mieć dostępu do sieci Internet oraz nie można korzystać z innych programów niż przeglądarka internetowa.

  Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

 • Czy egzamin jest obowiązkowy?‎

 • Tak, egzamin jest obowiązkowy dla osób, które zdają go w nowej formule 2019 - czyli kwalifikacje INF.02, IFN.03. Należy do takiego egzaminu przystąpić - nie trzeba go zdać (można uzyskać nawet 0%)- aby móc ukończyć dany rok szkolny lub zostać absolwentem szkoły.

 • Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

 • Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów),
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

  Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 • Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?‎

 • Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

  Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

 • Co w przypadku nie zdania egzaminu?‎

 • Jeżeli nie uda Ci się uzyskać wymaganych progów procentowych do zdania egzaminu zawodowego, to masz możliwość podejścia tylko do tej części, z której nie uzyskano minimum do zdania, w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Na przykład w sesji zimowej nie udało się zdać części praktycznej, można do niej ponownie podejść w najbliższej sesji letniej. Niezdany egzamin zawodowy nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej lub na ukończenie szkoły. Jedynie nie otrzyma się tytułu technika.

Wsparcie dla witryny oraz kanału

Jeżeli masz ochotę lub dzięki materiałom umieszocznym na tej witrynie udało Ci się zdać egzamin, przedmiot w szkole lub przygotować materiały na lekcję to możesz wesprzeć witrynę i kanał drobną kwotą. Dzięki za wszelką pomoc!

Wsparcia możesz dokonać w zakładce Wsparcie